ساخت و ورود روزافزون اصطلاحات و تعبیرات جدید به زبان انگلیسی علی الخصوص انگلیسی آمریکایی بگونه ای است که برای به روز ماندن و خارج نماندن از دایره فهم و تفاهم زبان انگلیسی، مرور و خواندن هر روزه اخبار و متون ( خصوصاً ) مندرج در سایتهای خبری و اطلاعاتی امری الزامی می نماید.

برای ملموستر شدن این سخن توجه شما را به مثالهای ذیل که اخیراً از سایتهای مختلف انگلیسی زبان استخراج کرده ام، جلب می کنم.

 

1-      Nancy looked at me with a next-door-girl smile.

صفتی که برای smile بکار رفته متشکل از دو هایفن است، که به معنی دختر همسایه است. صفت و موصوف را می توان : لبخند دختر همسایه ترجمه کرد. ولی دشواری زمانی پیش می آید که بخواهیم این صفت جدید و البته تا اندازه ای نامانوس را در ترجمه ی جمله جا دهیم.

ننسی با لبخندی که به لبخند دختر همسایه می مانست(!) به من نگاهی انداخت.

ننسی نگاهی به من کرد و لبخندی زد که دختران همسایه (!) بر لب می آورند(!!!!!)

ننسی با لبخندی دختر-همسایه ای (بر چهره) به من نگاه کرد.

هیچکدام از ترجمه های بالا به دل نمی نشیند. هرچند ترجمه سوم متهوارنه صفت جدید ( دختر- همسایه ای ) را ساخته و بکار برده است. ترجمه ی شما چیست؟

 

2-George gave a feel-good speech.

صفتی که برای speech ( سخنرانی ) بکار رفته ترکیبی است از یک فعل و یک صفت.

آیا می توان ترجمه ی آن را به این صورت نوشت؟:

 با شنیدن سخنرانی که جورج ارائه داد احساس خوبی به آدمی دست می داد.

در این ترجمه عناصر 1- شنیدن 2- آدمی  که جزء معانی ضمنی جمله ی انگلیسی بوده اند البته به زعم این ترجمه به ترجمه ی فارسی راه یافته اند. و البته به جای این که معادلی شسته رفته از feel-good ارائه شود، معنی آن بصورت گسترده در آمده است:

با شنیدن سخنرانی که جورج ارائه داد احساس خوبی به آدمی دست می داد.

 

اگر ترجمه ی بالا را ترجمه ای مقبول فرض کنیم، چگونه می توان  Feel-good speech را مثلاً در مورد ذیل ترجمه کرد؟

I can describe him as: coming on time, having a broad smile on the face and giving a feel-good speech.

+ نوشته شده در چهارشنبه نهم اسفند ۱۳۸۵ساعت 21:25 توسط عبدالرضا شهبازی |